“Geen Nederlander in engere zin”

Een voor mij vreemde uitspraak. Ik kende het niet. Was het een verspreking, een grap? Een uitspraak van Drees zou het zijn, omstreeks 1950. Gelukkig hebben we de fantastische zoekmachine Delpher.nl om naar de bron van deze uitspraak te zoeken.

En jawel, gevonden in een artikel van “het Dagblad” van 11 september 1948. Enkele dagen na de troonbestijging van Koningin Juliana. Er was feest in het land. Het artikel met de kop Indo-Europaan: “Geen Nederlander in Engere zin” en als onderkop: “Scheiding tussen loot en stam voltrekt zich” verwees naar de woorden van de toenmalige minister-president Drees. Die lieten aan duidelijkheid niets te wensen over.

drees_uitspraak

Geen reden om te feesten voor de Indo-Europeanen in de delegatie bij de troonbestijging van Koningin Juliana. Dit kwam als een harde klap aan bij de gemeenschap van Indo-Europeanen in het toenmalige Nederlands-Indië. Een klap die bij sommigen niet zomaar uit het geheugen verdwenen is.
De daaropvolgende jaren bleek ook de uitwerking van deze uitspraak in het regeringsbeleid.

De commissie Werner

In 1952 verscheen het rapport-Werner, waarin de regering geadviseerd werd, de groep der Indo-Europeanen niet in aanmerking te laten komen voor repatriëring naar Nederland. De Commissie “Ter bestudering van het Indo-Europese Vraagstuk in Indonesië” was een officieel door de Regering op 12 mei 1952 ingestelde commissie onder voorzitterschap van mr. Ph.H.M. Werner. (bron) Zie ook http://myindoworld.com/het-rapport-werner-discrimineert/,  Indisch4Ever en Opgevangen in Andijvielucht
Men zat van regeringswege niet zo op de Indo-Europeanen te wachten. Toch zijn zij er gekomen in de jaren daarna, huis en haard achter zich latend en vol onzekerheid naar een land wat het nieuwe vaderland zou moeten zijn.

Met deze historische achtergrond is te begrijpen dat ook nu nog vaak herinnerd wordt aan die pijnlijke momenten. Zij zijn in het geheugen van de meeste Indische-Nederlanders niet uitgegomd. Ook hedendaagse uitspraken worden gekoppeld aan gebeurtenissen en ondergane bejegening van toen. Misschien dat het helpt dat ook het geheugen van Nederland regelmatig opgefrist wordt.

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | 2 reacties

Uitvoering van de Backpay-regeling

Het Indische Platform (IP) is in 1991 opgericht vanuit de Indische gemeenschap. Het platform wordt beschouwd als het overkoepelend overlegorgaan van organisaties en personen uit de Indische gemeenschap. Zij waren de woordvoerder namens de Indische gemeenschap naar het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) bereikte met het IP een akkoord over een backpay-regeling (november 2015).  Naast positieve reacties op dit akkoord was er ook kritiek. Zie onder andere de Moesson van december 2015 (201512moesson) en januari 2016 (201601moesson). Was het “too little, too late” en/of “We take it…maar we strijden verder? Ook op de veelgelezen website van Indisch4ever en de vele Facebookpagina’s  van de Indische gemeenschap kwamen vele reacties en kritische commentaren binnen.

Het akkoord was bereikt en 1100 nog levende rijksambtenaren en KNIL-militairen komen voor de regeling in aanmerking. Zij krijgen alsnog 25.000 euro. In ieder geval moest dat netjes worden geregeld en uitgevoerd.

De uitvoering

Hoe dan ook, er moest snel een begin gemaakt worden met een zorgvuldige uitvoeringsprocedure voor deze hoogbejaarde en kwetsbare groep van 1100 personen, die recht hebben op het geld waar zij al meer dan 70 jaar op wachten. De Sociale Verzekeringsbank  (SVB) moest namens het miniserie zorg dragen voor de uitvoering. Helaas bleek het ministerie en SVB noch het IP niet voorbereid op het groot aantal vragen en reacties nadat de pers op 3 november 2015 de regeling bekend had gemaakt. Het mailadres en het telefoonnummer van het bedrijf van adviseur Peggy Stein (OneBigAgency/OBA) was gekoppeld aan het Indisch Platform. Het bedrijf werd hierdoor overspoeld door duizenden telefoons en mails met vragen, verhalen en klachten. OneBigAgency heeft de Indische Kwestie en het platform van het IP jaren geholpen met films, activiteiten en communicatie. Juist vanwege de kwetsbare doelgroep en het grote aantal vragen nam OBA de verantwoordelijkheid op zich om snel en zorgvuldig te handelen. SVB en IP laten het op dat moment afweten. Het dagelijks bestuur van het IP was het oneens met de activistische opstelling van enkele leden (w.o. Peggy Stein en Anton te Meij). Een scheuring binnen het IP werd een feit. Niettemin werd de uitvoering van de backpay-regeling door het bedrijf van Peggy Stein (OBA) onverminderd voortgezet. In een samenvatting over hoe dit proces is verlopen is te lezen welke hobbels genomen moesten worden. Ook komt naar voren welk onnodige pijn en verdriet bij de rechthebbenden en de familie te verwerken kregen. OBA gaat door om alles op de rails te houden. Dit gaat helaas ten koste van het bedrijf zelf. De normale bedrijfsactiviteiten konden niet meer uitgevoerd worden. SVB heeft de uitvoering langzamerhand overgenomen.

Betrokkenheid van de politiek

Het bereikte akkoord werd als een historische doorbraak gezien. Nooit eerder had een bewindspersoon op dit onderwerp zich zo goed ingelezen als Van Rijn. Een kleine maar belangrijke stap was gezet. Daarom is het zo vreselijk jammer dat de uitvoering zo slecht ter hand is genomen door de daar voor aangewezen instanties. In februari is over de uitvoering de Tweede Kamer geïnformeerd: Hoe kan het toch zijn dat een dergelijk gevoelige kwestie met een 70-jarige geschiedenis waar een zeer kwetsbare groep betrokken is op deze manier door VWS en SVB zijn uitgevoerd. Een uitgebreid dossier werd aan alle fracties toegestuurd. Vragen hierover zijn door meerdere fracties gesteld. In een reactie hierop kwam een brief van Martin Van Rijn over de stand van zaken van de back-pay regeling. Deze brief ging echter niet in op de vragen die waren gesteld over de feitelijke uitvoering.In de laatste vergadering vóór het verkiezingsreces (23 februari 2017) werd de commissie in de Tweede Kamer die hierover gaat toegezegd dat beantwoording hiervan na de verkiezingen zal plaatsvinden.

“Het Indisch Platform” onder vuur

In een persconferentie op 22 februari 2017 in Nieuwspoort lieten de uitgetreden leden en adviseurs van het IP zich zeer kritisch uit over de rol van het (‘oude’) Indisch Platform. Ook de vertegenwoordigende rol van  het Indisch Platform voor de Indische gemeenschap werd ter discussie gesteld. Hierover bestaan geen officiële noch wettelijke afspraken met het Rijk. De buitenwereld krijgt te maken met dubbele signalen. Enerzijds de boodschap van de uitgetreden leden die actief met de uitvoering zijn bezig geweest zonder enige betrokkenheid van het (‘oude’) Indisch Platform. En anderzijds de signalen die het oude IP naar buiten brengt waarin zij aangeven tevreden te zijn met de uitvoering. Deze onduidelijkheden moeten zo snel mogelijk uit de wereld worden geholpen.

Het boek is nog niet gesloten

Een belangrijke stap is gezet. Maar uit vele reacties vanuit de Indische Gemeenschap blijkt dat dit boek nog niet gesloten kan worden. Dit blijkt ook uit verschillende rechtszaken die nu aangespannen worden over de huidige backpay-regeling. Men ervaart het als groot onrecht dat de weduwen van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 niet in aanmerking komen voor de regeling, evenals de willekeur van het vastleggen van de datum van 15 augustus 2015 als peildatum om in aanmerking te komen voor de regeling. Ook de ontkenning van het erfrecht bij de nabestaanden van de rechthebbenden van vóór 15 augustus 2015 wordt ter discussie gesteld. De strijd duurt al langer dan 70 jaar. Het is te vrezen dat het nog een tijd zal doorgaan. Een geschiedenis kan in ieder geval niet zomaar uitgegomd worden.

 

Geplaatst in Algemeen | Tags: , | 1 reactie

Stand van zaken backpay

Er wordt met een grote boog om de feitelijke uitvoering tot op heden gepraat. Daar wordt met geen woord over gerept en dat is heel erg jammer. Aantoonbaar is gebleken dat niet in alle gevallen de uitvoering vlekkeloos is verlopen met tot gevolg dat onnodig pijn en verdriet ontstaan is. Gezwegen wordt over de inzet van vrijwilligers vanuit de Indische gemeenschap en een particuliere onderneming die zich met deze kwestie over de kop heeft gewerkt! SVB heeft niet zonder die inzet haar werk kunnen doen. De vragen die in de IIde Kamer zijn voorgelegd aan de staatssecretaris zijn vanuit die vrijwillige inzet naar voren gekomen. Hier wordt geen aandacht aan gegeven. Jammer.

Java Post

Vandaag, 16 februari 2017, informeerde staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van VWS de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay. Hij deed dit per brief, gericht aan de voorzitter.

Staatssecretaris Van Rijn (archieffoto NRC) Staatssecretaris Van Rijn (archieffoto NRC)

 

Geachte voorzitter,

U heeft mij gevraagd de Tweede Kamer te informeren over de stand van zaken met betrekking tot de Uitkeringsregeling Backpay. In de voortgangsrapportage uitvoering wetten oorlogsgetroffenen van 3 november 2016 (Kamerstuk 20 454, nr. 123) heb ik u reeds gemeld dat deze regeling tot en met 2017 wordt verlengd. Daarnaast wil ik u alvast de inhoudelijke contouren schetsen van de aangekondigde collectieve erkenning voor de Indische gemeenschap in Nederland[1], vanuit voorkeuren van die gemeenschap zelf.

Uitvoering Uitkeringsregeling Backpay
De Nederlandse regering heeft met de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal van 3 november 2015 (Kamerstuk 20 454, nr. 115)…

View original post 2.006 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie | 2 reacties

Nabestaanden KNIL-militairen naar rechter om ‘backpay-uitkering’

Er wordt weer een poging gedaan om een kleine, maar belangrijke stap te zetten. Wij zijn hier nog niet mee klaar! Deze rechtszitting is belangrijk en ik hoop dat het slaagt.

Java Post

Nabestaanden van enkele KNIL-militairen stappen naar de rechter om de zogeheten backpay-uitkering van 25.000 euro. Die is bedoeld voor ambtenaren en militairen uit Nederlands-Indië die in de Tweede Wereldoorlog geen salaris ontvingen en op 15 augustus 2015 nog in leven waren.

Nabestaanden van eerder overledenen vinden dat oneerlijk.

KNIL-militairen KNIL-militairen

De backpay-kwestie heeft decennialang gespeeld. Na de Tweede Wereldoorlog was Nederland juridisch niet verplicht om de achterstallige salarissen uit te keren. Dit tot grote en blijvende onvrede in de Indische gemeenschap.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Oorlogsgetroffenen) kwam daarom – op morele gronden – in 2015 met de eenmalige uitkering.

Nabestaanden zijn ontevreden omdat de regeling alleen geldt voor de allerlaatste nog levende getroffenen. Enkele honderden backpay-aanvragen zijn afgewezen omdat mensen al waren overleden. 

View original post 133 woorden meer

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | 1 reactie

Wat zijn de verschillen tussen ‘ik ben links’ of ‘ik ben rechts’ georiënteerd?

Even op een rijtje voor hen die politiek zoekende zijn

Toponderzoek

verschil-tussen-links-en-rechtsKunnen alle politieke partijen in twee groepen worden opgesplitst?

Ben ik links of rechts?

‘Politiek links’ of ‘Politiek rechts’ is een indeling van politieke partijen en politieke standpunten c.q. ideologieën.

Linkse politiek en rechtse politiek worden als tegengestelde polen gepresenteerd. Dit is afhankelijk van de situatie. Zo kan een bepaald individu of groep een linkse houding innemen op een standpunt en een rechtse houding ten opzichte van een ander standpunt. Afhankelijk van de context kunnen sommige houdingen zelfs overlappen en worden beschouwd als ‘links’ en ‘rechts’.

Een korte geschiedenis: een stoelendans

Tijdens de Franse Revolutie (1789) verschenen de begrippen ‘links’ en ‘rechts’.

Tijdens het politieke debat waren de leden van de Nationale Vergadering verdeeld.

Er waren aanhangers van de koning (deze zaten rechts) en er waren aanhangers van de revolutie (deze zaten links van de president).

“We begonnen met elkaar te herkennen, dat de personen die loyaal zijn aan de godsdienst en de…

View original post 619 woorden meer

Geplaatst in Politiek | Een reactie plaatsen

Naast jongeren ook geschiedenis en na-oorlogse periode aan bod

Fantastisch dat onze roots gedeeld worden! Wie de geschiedenis niet kent, …..

Door Blauwe Ogen

Een bijdrage van Sabina de Rozario

Het eind van het jaar betekent even stilstaan bij de afgelopen maanden om vervolgens hard vooruit te gaan. Ook Door blauwe ogen heeft de tijd genomen om terug te kijken. Lees in dit artikel over de kleine hoogtepunten, maar ook waar het platform zich het komende jaar op gaat richten.

Het afgelopen jaar hebben Indische jongeren vooral centraal gestaan. Een recap van een aantal artikelen.

Paatje Pfefferkorn foto: M. de Jong De legendarische Paatje Pfefferkorn en Martijn de Jong

Ambitie in Indonesië
Wie herinnert zich niet de ambitieuze Martijn de Jong? Hij is druk bezig zijn business van sportscholen verder uit te breiden in Indonesië, omdat hij iets wil teruggeven aan het land waar zijn vader is geboren. De eerste Tatsujin gym zal spoedig openen, naast mooie woorden dus ook daden van deze derde generatie Indo. In 2017 zal een tiental sportscholen zijn geopend, geheel volgens Martijns vooruitstrevend schema. (Lees…

View original post 425 woorden meer

Geplaatst in Persoonlijke geschiedenis | Een reactie plaatsen

“Geërfd leed hakt er misschien wel dieper in dan beleefd leed”

Het is de uitspraak in de titel die ik gebruik als afsluitende tekst bij het indienen van een motie over de “Indische Kwestie”. De titel is ontleend aan Gé Reinders: “Het zakdoekje, een zoektocht naar het verzetsverleden van mijn moeder”, 2010, blz. 222.

Een motie die ik wil indienen bij het partijcongres van de PvdA op 14-15 jan. 2017. Ik hoop natuurlijk genoeg steun te krijgen van het congres op mijn oproep om op zo kort mogelijke termijn naar een bevredigende oplossing te komen van de Indische Kwestie.

De kwestie is nog steeds actueel maar nu actueler dan ooit. De eerste stappen in de “backpay”-kwestie zijn vorige jaar daadwerkelijk gezet. Na voorwerk door de Stichting Vervolgingsslachtoffers Jappenkamp (SVJ) en hun frontman Jan de Jong (Hilversum) waren zij de drijvende krachten bij het tot stand komen van hun eigen plan, dus ook de “Backpay”.

achterflap_ind_verdrtiet_bussemaker_390x358De (veel te vroeg overleden) vorige voorzitter van het Indisch Platform (IP) Herman Bussemaker was de man die hun (SVJ) steunde, hij heeft het jammer genoeg niet mogen meemaken. Maar hij was de voorzitter die geloofde in het plan (SVJ) van “fair deal” waarvan de “Backpay” een onderdeel was en is. Herman Bussemaker heeft in zijn laatste werk als historicus het “Indisch Verdriet” verwoord. (2014). Op de achterflap van dit prachtige boekwerk staat heel in het kort de inhoud van zijn boek te lezen.

Waarom is de kwestie nu actueler dan ooit?

Het kabinet wil grootschalig onderzoek doen naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië (2 dec.2016). “We moeten in de spiegel van ons eigen verleden durven kijken” zei minister Koenders van Buitenlandse Zaken na afloop van de ministerraad waarin dit historisch besluit is genomen. De Indische kwestie heeft direct te maken  met het in de spiegel durven kijken van ons verleden. De eerste prioriteit zou moeten zijn om juist nu tot een oplossing te komen van de gevolgen voor grote groepen Nederlanders. Het getuigt van verregaande veronachtzaming van de Indische Kwestie als niet als eerste de hoogste prioriteit wordt gegeven aan een volledige oplossing van deze kwestie.

Een tweede reden is dat in 2016 staatssecretaris Van Rijn een belangrijke  en voortvarende stap heeft gezet met een gedeeltelijke backpay-regeling. Hij heeft na een periode van meer dan 70 jaar een impasse doorbroken. Martin van Rijn is de eerste staatssecretaris die zelf de NIOD rapporten heeft bestudeerd en ook gesproken heeft met de onderzoekers en samenstellers van deze rapporten.  In de brief aan de rechthebbenden op de backpay-regeling wordt volmondig de morele verantwoordelijkheid erkend van de regering.  De regering betreurt ook de wijze waarop de backpay-kwestie en het rechtsherstel de afgelopen decennia is verlopen. De gevonden deeloplossing biedt voldoende mogelijkheden om in het overleg met vertegenwoordigers van de Indische gemeenschap tot een volledige oplossing te komen.

De motie plus toelichting: pvda_actuele_motie2017small

Geplaatst in Indische Kwestie, Indonesië | Een reactie plaatsen